Podmínky ochrany osobních údajů

1. Kdo je správce osobních údajů

TD computer s.r.o. se sídlem Handkeho 1b, 779 00 Olomouc, IČ: 28623762, DIČ:CZ28623762 , tdcomp@tdcomp.cz

2. Zásady zpracování osobních údajů

osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

Jméno a příjmení
Adresa
Telefonní číslo
Emailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

Plnění smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

našim dodavatelům zboží a logistiky, orgánům státní správy

6. Práva subjektů údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:
Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

7. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje,

že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.